dot dot
russia

 

กำหนดการเดินทาง        22 - 27 กุมภาพันธ์ 55 / 07 - 12 มีนาคม 55   /  4-9 / 18-23 / 25-30 / 11-16* สงกรานต์ เมษายน 55

วันแรก             กรุงเทพฯ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก                                                             

08.00 น.              คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คกรุ๊ป)สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ริษัทฯ ให้การ                                     ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก โปรดสังเกตป้าย  “ AAF TRAVEL

10.25 น.              ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974

16.55 น.                  ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

                                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น     หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินภายในประเทศ

20.10 น.                   ออกเดินทางสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย

21.40 น.                  ถึงสนามบินพูลโคโว นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชปรับอากาศรอรับ

                                นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PRIBALTIYSKAY HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง            เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การ์ล่า ดินเนอร์ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ                             

08.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

 เช้า                     นำท่านสัมผัสกับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปรียบประดุจราชินีแห่งยุโรปเหนือผ่าน                                    ชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ, วิหารเลือด                               (SPILLED BLOOD CHURCH)ที่สร้างขึ้นพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผ่านชม มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี                                        เตอร์มหาราช จากนั้นชม เรือลาดตระเวน ออโรร่าที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของ                                    ชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว                                       ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย แวะถ่ายรูปที่อารามชี สมอลนี่ คอนแวนน์ สีฟ้าสลับขาวที่ตั้งตระหง่านสวยงาม นำชม

                          “ป้อมปีเตอร์  แอนด์ พอลซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้าง ขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย                                พระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์นำคณะชม

                    มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ                           มาลาไคท์หลากสี ยอด โดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

12.30 น.          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                   นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) ริมฝั่งทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช                                        ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดา ห้องหับ ต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ                                             ประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

                               จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ย่าน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค

18.30.            นำท่านชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ ให้ชิมจนจุใจ

20.30 น.               บริการอาหารค่ำ แบบการ์ล่าดินเนอร์ พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ

                                 นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม            เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์                                                                              

08.00 น.              บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

 เช้า                          นำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่                                        รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับ รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่                                     เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ  แรมบรันด์, แวนโก และ                                      ศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์ โบราณ

1230.                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                       ออกเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น อเล็กซานเดกวีเอก                                             รัสเซียนำท่านชม พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ ที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซีย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้อง(แอมเบอร์รูม)                                 อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

17.30.                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินพูลโคโว

20.40 น.                  ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย

                         (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้น                            เครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)

22.10 น.                  ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว์ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

                                นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN SOKOLNIKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                กรุงมอสโคว์                                                                                                      

08.00.               บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า                    นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่ง ประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า

                         850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถ                                                  ทองคำ,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆัง

                                 พระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 12.00.               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                        ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญ                                    ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด ชมสุสานเลนิน                               อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอล เชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้า                                   แบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ นำท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และ

                                บรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็น                                      อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ ชมมหาวิทยาลัย มอสโคว์ นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ เนินเขาสแปโรว์

17.30 น.             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

19.00            นำท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์ และกายกรรมที่จัดแสดง ให้ชมอย่างตื่นเต้น เร้าใจ

                                 นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN SOKOLNIKI HOTEL หรือเทียบเท่า

22.10 น.                ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว์ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

                                 นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN SOKOLNIKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า             กรุงมอสโคว์ - กรุงเทพฯ                                                                                      

07.00 น.              บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.              นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการ                                   ตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่                                         งดงามยิ่ง นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองครบ                                         รอบ  850 ปีของกรุงมอสโคว์

12.30.               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                        อิสระสำหรับช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกที่ถนนคนเดิน อารบัท สตรีท (ARBAT) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

18.40 น.               ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่หก             กรุงเทพฯ                                                                                                          

06.45 น.               ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...


                                               //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมายเหตุ 1

                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง และเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

                ล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หากรายการท่องเที่ยว หรือ พิพิธภัณฑ์ใดปิดบริการ บริษัทฯ

                จะทำการคืนค่าเข้าชมตามจริง บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น

                สำคัญ บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดการเดินทางท่องเที่ยว โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหารยานพาหนะ และสถานที่

                ท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ

                หรือความเสียหาย ที่เกิดจากโรงแรม ที่พัก ยานพาหนะ  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ โจรกรรม

                วินาศกรรม อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความ    ล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการ

                ยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฎิเสธ            ให้เข้าเมืองในต่างต่างประเทศ

                ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

จองและวางมัดจำ ท่านละ 18,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง โดยการส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน

มาที่บริษัทฯ ( แฟ็กซ์ หมายเลข 02-993-6753 )

ชำระส่วนที่เหลือ 14 วันก่อนการเดินทาง

 

  กำหนดวันเดินทาง

 (คณะเดินทางอย่างน้อย 20 ท่าน)

ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
22-27   กุมภาพันธ์ 55 79,900.- 7,000.-
07-12   มีนาคม 55 79,900.- 7,000.-
4-9/ 18-23 / 25-30   เมษายน 55   84,900.- 7,000.-
11-16* สงกรานต์  เมษายน 55    88,900.- 7,000.-
 

อัตราค่าบริการรวม

            8ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ มอสโคว์ กรุงเทพฯ)

                  และเที่ยวบินภายในประเทศ ไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7) หรือ รัสเชี่ยน รอสซิย่า แอร์ไลน์ (FV)

                      (มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์) รวม 4 เที่ยวบิน

            8ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (FUEL SURCHARGE)

                8ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 4 คืน มอสโคว์ โรงแรม HOLIDAY INN SOKOLNIKI หรือเทียบเท่า

                     และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงแรม PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

                8ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส

            8ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตลอดการเดินทาง

            8ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย

            8ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง

            8ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น

                8ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ของ บริษัท ACE INSURANCE ตามเงื่อนไขประกันกลุ่ม

                      ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

                8ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

            8ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านได้รับการบริการ)

            8ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง

                8ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์

            8ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 20 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่อง

                น้ำหนักเกินอย่างมาก  

หมายเหตุ 2

1. มีตั๋วการบินไทยแล้ว หรือใช้ตั๋วรางวัล ลดค่าตั๋ว TG ไป-กลับ (ผู้ใหญ่        .- บาท / เด็ก         .- บาท )

2. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย ต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น หากออกตั๋วไปแล้วไม่สามารถยกเลิก

    หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสายการบินจะเรียกเก็บเต็มจำนวน โดยไม่มีการคืนเงินทั้งหมด ภายใต้

     เงื่อนไข ตั๋วราคาพิเศษ ที่เป็นแบบหมู่คณะ

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่านที่ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

    สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง

     ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ

    เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป                 ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คืนเงินให้ทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป                 เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท (ไม่คืนเงินมัดจำ)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน     เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 28,000 บาท  (ค่าตั๋ว domestic ไม่สามารถรีฟัน

   คืนเงินค่าตั๋วได้ เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์)

- ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่านซึ่งไม่สามารถบอกจำนวนที่    แน่นอนได้    

 

 

 

 

 

 

 

ไหว้พระชมตลาด 100ปี สามชุก บึงฉวาก
ท่องทะเลหมอก - ภูหินร่องกล้า -ภูทับเบิก พัก ค้อปุระ รีสอร์ท article
แพ็จเก็จ เที่ยวเขาเขียว พัก เอสตาเต้ พร้อมท่องเกาะล้านอิ่มอร่ายกับอาหารทะเล 2 วัน 1คืน
กรุงเทพ-เขาค้อ-ภูหินล่องกล้า-ล่องลำน้ำเข็ก article
แพ็จเก็จ เที่ยวเมืองคาวบอย พร้อมกิจกรรม และชมโชว์เต็มรูปแบบ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวภูเก็ตล่องอ่าวพังงาตื่นตากับภูเก็ตแฟนตาซี 3วัน 2 คืน article
เที่ยวเมืองกระบี่ 3 วัน 2 คืน article
ท่องเที่ยวรับลมหนาว กับเมืองคาวบอย 3 วัน 2 คืน article
สัมผัสธรรมชาติ ณ สวนไทรโยค กาญจนบุรี article
นครวัด-นครธม
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทร์
ลาวใต้-ปากเซ
เชียงของ-เชียงรุ้ง-12ปันนา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี
เวียดนาม - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน article
resort&spa
cowboy resort
Cowboy Camp
ทัวร์หมักโคลนโพเรียง
RISING GANGWON
โปรแกรมN
Lovely Suwon
Program K
มหานครเซี่ยงไฮ้ ปารีสตะวันออก-หังโจว-นครหลวงสมัยราชวงศ์ซ้ง
ปักกิ่ง – ฮาบิ้น 5 วัน (โดยสายการบิน AIR CHINA)
ปักกิ่ง-ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ฮาร์บิ้น 9 วัน 8 คืน
AF/S 1. กุ้ยหลิน - ล่องแม่น้ำหลีเจียง - เมืองลับแล – ถ้ำขลุ่ยอ้อ 5 วัน 4 คืน.ถูกสุด ๆ
ฮานอย - อาลองเบย์ 3วัน 2 คืน
ฝรั่งเศส-สวิต-เยอรมันนี-เนเธอแลนด์ 9 วัน
Grand Switzerland
เยอรมันนี-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน
อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส 9 วัน
ไคโร มหาปิรามิดกีซ่า วิหารอาบูซิมเบล
ย้อนรอยอารยธรรมอียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย 6 วัน
New Zealand & Australia
cowboy trip (แคมป์ขี่ม้า) article
สงกรานต์อีสานแซ่บนัว
Singapore 8,888
ทัวร์อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน 2559
PACKAGE TOUR BALI 4 DAY 3 NIGHTS วันนี้-30 พ.ค. 59
สงกรานต์ อีสานแซ่ยนัว ขอนแก่น-หลวงพระบาง สปป.ลาว 9,999 บาท
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 11900
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้มุยเน่ชมทะเลทราย3 วัน 9,900
ทัวร์พม่า-พุกาม 3 วัน 2559 ราคาเริ่มต้น 19,900
หลงรัก พุกาม บิน PG 3 วัน 19900
เที่ยวสงกรานต์ อีสานแซ่บนัว 2559 4990
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์ โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์
มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์ เที่ยวครบ เต็มอิ่ม โดยสายการบิน Thai
มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์ ท่านละ 17,900 บาท
มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์ ท่านละ 15,900 บาท
มรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 21-24 มค., 20-23 กพ, 17-20 มีค.59 ,14-17 เม.ย.59
MAL-SIN Superb Count Down 4D 3N
มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 2399 บาท article
Singapore Luxury Coundown 4 day 2559
Count down ที่ สิงคโปร 2559
เวียดนามเหนือ 5 วัน 16,999 บาท article
ฮอกไกโด 39900
SUMMER Tokyo Lavender
6 พค.สิงคโปร3วัน2คืน
เที่ยวชมโครงการพระราชดำริ นครศรีฯ-ชุมพร
เกาหลี 24-28
ฮ่องกง21-23, 28-30
หลวงพระบาง 4 วัน
กรุงเทพ-หลวงพระบาง
หลวงพระบาง เม.ย-พค.-มิย.
คาราวานพฤษภาน่าเที่ยว
ลาว
เวียดนาม
ฮ่องกง
อินโดนีเชีย
สิงคโปร์
พม่า
จีน
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคเหนือ article
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่า
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทร์
TAKAYAMA-TOKYO19-24
ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี
ออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่
ออโรร่า รีสอร์ท เชียงดาว
วาติกา
ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน
บาหลี 4วัน 3คืน
ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง
สงกรานต์อีสาน 11-14 เม.ย. 58
เซียงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว
โตเกียว ฟูจิ โอวาคุดานิ
โตเกียว มี.ค-เม.ย
เซียงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว
ฉางซา-จางเจี่ยเจี้ย-ฟ่งหวง ก.พ.
เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน
เสิ่นหยาง ฮาร์บิน จี๋หลิน 6 วัน 5 คืน article
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน
นาโกย่า 25-30 เม.ย
โตเกียว-โอซาก้า เมษายน 58
Like Korea ski FEB
korea supre save
เกาหลี5วัน3คืน
Like Korea Ice Fishing
โปรแกรมเกาหลีสกี ซูวอน
EASY HAPPY OSAKA TOKYO
EASY CHARMING TOKYO
EASY WINTER NEW YEAR
JAPAN WINTER
เกาหลีสกี
8-12 ม.ค.58
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
คาราวานวันพ่อ สังขละ
กระบี่ 4 UNSEEN
คาราวานสิงหาพาแม่เที่ยว ปี2557
Vietnam mom 's day
สุราษฎร์ธานี
Korea July-Aug 14
กวางเจา-จางเจี่ยเจี้ย
บาหลี
๋Japan Pink Mos May
Korea June-may 14
๋Japan Pink Mos
รถตู้เช่า
โอซาก้า-เกียวโต article
พม่า-สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
itale-swiss
Korea
Hongkong-macau-Disneyland
Japan Hitsdot
เอเอเอฟแทรเวล 662.1015283-4,66.84-665-1158
dot
bulletAAF TRAVEL limited.,part
dot
<img src='http://chart.apis.google.com/chart?chs=200x200&cht=qr&chld=L|0&chl=http%253A%252F%252Fwww.aaftravel2003.com%252F' border='0'/>

dot
dot
member
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletแอ่วเมืองล้านนา
bulletวันเดียวเที่ยวครบ
bulletข้อมูลภาคใต้
bulletแพ็คเกจเที่ยวใต้
bulletข้อมูลควรรู้ประเทศเกาหลีใต้
bulletหลบร้อนไปท่องทะเล
dot
dot
Vietnam
dot
dot
bulletThai map - World map
bulletPantip
bulletHotmail
bulletyahoo
dot
dot
bulletcowboy
bulletcowboy club


walk rally
Spical Russia


Copyright © 2010 All Rights Reserved.