dot dot
ไคโร มหาปิรามิดกีซ่า วิหารอาบูซิมเบล

                            ไคโร - เมมฟิส - อเล็กซานเดรีย กีซ่า - อัสวาน

                      มหาวิหารอาบูซิมเบล  - ลักซอร์  คอมออมโบ - เอ็ดฟู - นครธีปส์
 
                                   วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค - ล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้อง
                                                                                      
                                                                                             เดินทางสบายๆๆ กับสายการบินอียิปต์ แอร์ (MS) โดยเครื่อง Boeing 777
 
 
                   
 
    กำหนดการเดินทาง             พ.ค.   2-9 , 17-24  
              
วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 22.00 น.          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก แถว  18-20 สายการบินอียิปต์แอร์เจ้าหน้าที บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่ง
 
 
วันที่สองของการเดินทาง                 กรุงเทพฯ - กรุงไคโร - ซัคคาร่า - กีซ่า - กรุงไคโร
 00.45 น.          เหินฟ้าสู่  กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961บินด้วยเครื่องบิน Boeing 777 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
 05.00 น.          ถึง สนามบินกรุงไคโร เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 เช้า                  บริการอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเเดินทางไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได Step Pyramid  เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่น่าพิศวง
 เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน åä ณ ภัตตาคาร
 บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ชม “มหาปีรามิดกีซ่า Giza” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นนานถึง 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก โดยหินแต่ละก้อน จะถูกนำมาวางเรียงชิดติดกันจนแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน แวะชม “สฟิงซ์ Sphinx” ซึ่งแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นรูปพระพักตร์ของฟาโรห์และมีลำตัวเป็นสิงโต (รายการเสริมพิเศษ ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย หรือปีนเข้าไปชมภายในตัวปีรามิด ซึ่งชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ ฟาโรห์ ผู้สร้างมหาปีรามิดกีซ่า ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวก เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมซึ่งต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรด้วยตัวเองได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น)
พักค้างคืน ณ  RAMSES HILTON HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
 ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ  แบบบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำและชมการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อของอียิปต์บนเรือ
 
วันที่สามของการเดินทาง                 กรุงไคโร - อเล็กซานเดรีย - กรุงไคโร
 เช้า                   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางไปยัง เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ โดยเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน พระเจ้า อเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทางมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ นอกจากนี้เมืองอเล็กซานเดรีย ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ พระนางคลีโอพัตรา และ จอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และในปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ถ่ายภาพด้านนอกของ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย Alexandria Library สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่มีนักโบราณคดีมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเป็นจากทั่วโลก
 เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
 บ่าย                 นำคณะชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย Cata Comb สุสานของชาวโรมันในอดีต สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับเตรียมการปลงศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่เก็บรักษา และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ จากนั้นนำคณะไปชม เสาปอมเปย์ Pompey Pillar  สิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียตซีซ่าร์ ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน และปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ก่อนถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า จูเลียตซีซ่าร์ ได้ทำพิธีเผาศรีษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า " เซราเปียม" สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และ สฟิงซ์อีกสองตัว สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ กรุงไคโร
 ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ RAMSES HILTON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
รายการเสริมพิเศษ**  หากท่านสนใจ ชมการแสดง Sound and Light แสงสีเสียงอันตระการตา การแสดงจำลองเรื่องราวประวัติ ของฟาโรห์สามพระองค์ผู้สร้างปีระมิดแห่งกีซ่าและวิธีการสร้างมหาปีรามิดเหล่านี้ที่ เมืองกีซ่า บริเวณมหาปีรามิด  กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายรวมค่ารถรับส่ง ประมาณท่านละ USD$ 40.- )
 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง                      กรุงไคโร – อาบูซิมเบล- อัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน- ล่องเรือเฟลุกกะ
เช้า                 บริการอาหารเช้า  แบบกล่องของโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบิน
04.30 น          เหินฟ้าสู่ อาบูซิมเบล (Abu Simbel) โดยเที่ยวบินที่ MS 245
07.15 น.          ถึง อาบูซิมเบล นำคณะเข้าชม “มหาวิหารอาบูซิมเบล” ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และ
                       วิหารของเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลกเพราะเมื่อมี     
                       การสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน ทำให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกให้พ้นน้ำและมหา
                       วิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้นสูงจากพื้นดิน 65 เมตร ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี สิ้นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญ   
                       สหรัฐ ภายในวิหารใหญ่มีห้องบูชาและมีรูปสลัก 4 องค์นั่งอยู่ หนึ่งในนั้นคือ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ
                        อีก 3 องค์ ทุกปีวันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลำแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก และว่ากันว่าวัน 
                        ที่ 22 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่วันที่ 22 ตุลาคม ตรงกับวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์
                        แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
10.30 น.          เหินฟ้าสู่ อัสวาน โดยเที่ยวบินที่ MS 248
11.15 น.          เดินทางถึงเมืองอัสวาน ชม เขื่อนยักษ์อัสวาน ซึ่งสร้างขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์
                        สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ทั้งประเทศอียิปต์ และชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ
                        เสาโอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพ “อามุน-รา” หรือสุริยะเทพ
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านนั่ง เรือเฟลุกกะ ซึ่งเป็นเรือใบเสาเดี่ยวสไตล์อียิปต์ ชมทิวทัศน์
                        อันงดงามตามลำน้ำลมพัดเย็นสบายตลอดทาง ผ่านชมสวน Botanical Garden ซึ่งมีพฤกษาชาติ นำเข้ามาจากนานา
                        ประเทศ ผ่านชม สุสานของอากาข่าน ซึ่งเป็นประมุขของศาสนาอิสลามผู้ล่วงลับบนยอดเขา
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ ISIS ASWAN HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
  
วันที่ห้าของการเดินทาง                    อัสวาน - คอม ออมโบ- เอ็ดฟู - ลักซอร์  - วิหารลักซอร์
เช้า                   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางไปยัง เมืองคอมออมโบ ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ ระหว่างทางท่านจะผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญริมแม่น้ำไนล์ ชมวิหารของเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข้และ เทพเจ้าฮาโรเอริส เทพเจ้าแห่งการแพทย์ วิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำไนล์ อันงดงาม แล้วท่านสู่ เมืองเอ็ดฟู เพื่อชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลักซอร์
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย                  นำท่านเที่ยวชมเมืองลักซอร์ อดีตเมืองหลวงเก่า  นำท่านชม ลักซอร์ เมืองหลวงเก่าของอาณาจักรอียิปต์โบราณที่เคยรุ่งเรืองเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว คณะเข้าชม “วิหารลักซอร์” ซึ่งเป็นวิหารทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่มาก หน้าวิหารในสมัยโบราณเคยมีเสาโอเบลิสก์ ตั้งอยู่สองต้นเคียงกันแต่ปัจจุบันเสาต้นหนึ่งถูกนำไปตั้งไว้ที่จัตุรัสคองคอร์ดกรุงปารีส เพื่อเป็นของขวัญแด่กษัตริย์นโปเลียนของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1835 ในสมัยของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พระองค์ได้โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารนี้และตกแต่งด้วยรูปประติมากรรมทำด้วยหินแกรนิต ควอร์ทไซต์ ห่างจากวิหารนี้ไป 3 กิโลเมตร เป็น “วิหารคาร์นัค”
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ  MOVENPICK   HOTEL   หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่หกของการเดินทาง                   นครธีปส์ – วิหารฮัตเชพซุต -  วิหารคาร์นัค - ไคโร
เช้า                   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์หรือ นครธีปส์ ในสมัยอียิปต์โบราณ เข้าชมสุสานแห่งธีปส์ ท่านจะได้ชม “หุบผากษัตริย์” ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ รวมทั้งฟาโรห์ที่มีชื่อเสียงหลายพระองค์ก็ฝังที่นี่ เช่น ฟาโรห์หนุ่มตุตันคาเมน เป็นต้น จากนั้นไปชม “วิหารฮัตเชพซุต” วิหารนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิทชื่อ “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต  หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ซึ่งเป็นฟาโรห์หญิงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ ซึ่งในสมัยของพระนางประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมาก จากนั้นเข้าชม Colossi of Memnon ซึ่งเป็นซากสุสานของ ฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน åä ณ ภัตตาคาร
บ่าย                  นำท่านชมวิหารคาร์นัค ซึ่งประกอบด้วยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลัง และเป็นวิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการปฏิสังขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์ สร้างขึ้นเพื่อบูชา ครอบครัวเทพเจ้า ทางเข้าวิหารมีรูปแกะสลักของสฟิงซ์เป็นแถวสองข้างทาง แต่เป็นสฟิงซ์ที่มีหัวเป็นแพะใช้เป็นทางเดินเชื่อมระหว่างวิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัคในอดีตกาลและที่สวยงามมากคือ Hypostyle Hall หรือ ห้องเสา ซึ่งประกอบไปด้วยเสาสูง 134 ต้น เรียงเป็นแถว 4 แถว สลักด้วยอักษรและภาพ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.35 น.           ออกเดินทางสู่ไคโร โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 236
19.35 น.           ถึงสนามบินไคโร บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
นำท่านพักค้างคืน ณ RAMSES HILTON  HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง                  ไคโร - พิพิธภัณฑ์ไคโร - ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลีลี่- กรุงเทพฯ
เช้า                   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมตัวเมืองรอบๆ กรุงไคโร ชม สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1830 และแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1848 เป็นสุเหร่าที่สร้างด้วยหินอลาบาสเตอร์ จากนั้นชมศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยโบราณ
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน åä ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไคโร (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์) อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด แห่งหนึ่งของโลก และ มัมมี่อียิปต์ ที่มีชื่อเสียง (นอกจากนี้ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ได้ตามอัธยาศัย ประมาณ 15 US$ ค่าเข้าชมนี้ไม่ได้รวมไว้ในค่าบริการทัวร์) ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ซึ่งมีภาพสลักนูนต่ำบนพนักเก้าอี้อันแสนโรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนนั่งอยู่บนเก้าอี้และมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ
หมายเหตุ อย่าลืมซื้อ จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ของท่านเองหรือญาติมิตร เพื่อเป็นของฝากในรูปทรงยาวเก๋และสวยแปลกมาก ซึ่งมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า “คาร์ทูช” แปลว่ามีอายุอันยืนยาว (Long Life) ซึ่งองค์ฟาโรห์ จะใช้สลักชื่อของพระองค์เอง ไว้ตามโบราณสถานต่างๆ และสุสานของพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า ฟาโรห์จะฟื้นคืนชีพ
ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร
22.15 น.            เหินฟ้า กลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960
 
วันที่แปดของการเดินทาง                 กรุงเทพฯ
11.55 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี....
 
 
 
 
หมายเหตุ     ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
                         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบินฯ
อัตรานี้รวม
·        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ (Economy class) เส้นทาง BKK-CAI-ABS-ASW// LXR-CAI-BKK
·        ค่าห้องพัก อาหาร ตลอดจนค่าเข้าชมต่างๆ ตามรายการ
·        ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัท ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
·        ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอียิปต์
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
·       ค่าใช้จ่ายต่างๆนอกรายการ เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพักเป็นต้น
·       ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
·       ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในอียิปต์ โดยเฉลี่ย 2-5 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวันทำงาน
·       ค่าทิปพนักงานขับรถในอียิปต์ โดยเฉลี่ย 1 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวันทำงาน
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
·       กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
·       ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
·       กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตอียิปต์และตั๋วยังไม่ออกกับสายการบิน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 1,500 บาท ค่าบริการ 500 บาท และค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
·       กรณีท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
·         ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
·       แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·       แจ้งล่วงหน้า 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ยังไม่ได้ยื่นขอวีซ่า หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาท 
·       แจ้งล่วงหน้า 8–14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 5,000 บาท และค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท
·       แจ้งล่วงหน้า 3–7 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 10,000 บาท และค่าวีซ่าท่านละ1,500 บาท
·       แจ้งล่วงหน้า 1–2 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
·       ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
·       ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาท
·        ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 1,500 บาท (หากมีความจำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่)
 
หมายเหตุ
1.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
2.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
5.       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
6.       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7.       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 

 dot
เอเอเอฟแทรเวล 662.1015283-4,66.84-665-1158
dot
bulletAAF TRAVEL limited.,part
dot
<img src='http://chart.apis.google.com/chart?chs=200x200&cht=qr&chld=L|0&chl=http%253A%252F%252Fwww.aaftravel2003.com%252F' border='0'/>

dot
dot
member
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletแอ่วเมืองล้านนา
bulletวันเดียวเที่ยวครบ
bulletข้อมูลภาคใต้
bulletแพ็คเกจเที่ยวใต้
bulletข้อมูลควรรู้ประเทศเกาหลีใต้
bulletหลบร้อนไปท่องทะเล
dot
dot
Vietnam
dot
dot
bulletThai map - World map
bulletPantip
bulletHotmail
bulletyahoo
dot
dot
bulletcowboy
bulletcowboy club


walk rally
Spical Russia


Copyright © 2010 All Rights Reserved.